Recent blog posts

ลง Language Pack ให้ SharePoint 2013

Submitted by ezybzy on Thu, 2013-07-04 - 13:22
ในที่สุด Language Pack ภาษาไทยก็ออกมาให้ได้ติดตั้งเสียที กระบวนการติดตั้งก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมาก แต่ก็อาจจะมีจุดที่ตกหล่นไปบ้าง เราสามารถแบ่งกระบวนการออกได้เป็น 2 กรณีคือ

การแก้ปัญหาเมื่อ SharePoint ไม่รู้จะใช้ Managed Metadata Service ตัวไหน

Submitted by ezybzy on Tue, 2013-06-25 - 14:30
ใน SharePoint Farm ปัจจุบันมี Managed Metadata Service อยู่ 1 ตัว มีความต้องการว่าเราจะสร้าง Managed Metadata Service สำหรับ Web Application ที่เราต้องการจะศึกษา Cross-site publishing ผมก็เลยทำการสร้าง MMS ขึ้นมาอีกตัว ทำการ Web Application อันใหม่แล้วผูก MMS ตัวนี้เข้ากับ Web Application นั้นโดยไม่ใช้ MMS ตัวเดิม
Tags

ตั้ง eDiscovery บน SharePoint และ Exchange 2013

Submitted by ezybzy on Wed, 2013-06-19 - 11:44
eDiscovery เป็นฟีเจอร์ที่ใช้ค้นหาหลักฐานในองค์กร หลักฐานเช่นไฟล์เอกสาร รวมถึงอีเมล์ที่ใช้สนทนาไปมา เป็นการนำความสามารถของ Search มาใช้งานในอีกขั้น
Tags