Skip to main content

โทรทัศน์

ทีวีดิจิตอล แค่เริ่มก็แรงแล้ว

Submitted by ezybzy on
เป็นโอกาสที่ดีที่จะพูดถึงประเด็นนี้เสียหน่อยในวาระของการ "ทดลองออกอากาศ" ที่จะสิ้นสุด 31 พฤษภาคม 2557 ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นการทดลองออกอากาศเชิงเทคนิคที่สถานีกระจายสัญญาณจัดทำโดยการนำรายการที่ไม่ถือว่าเป็นผังจริงมาออกอากาศไปก่อน รายการในผัง ณ ห้วงเวลาปัจจุบันนี้เรียกว่าเป็นผังเกือบจริงแล้ว (ยกเว้นบางช่องที่อาจจะรู้สึกว่า "เอาอะไรมาออกอากาศเนี่ย?") ซึ่งมีจุดสังเกตให้พูดถึงใน "ความแรง" ของแต่ละช่องที่แข่งขันกัน